Zo af en toe wil de gebruiker aanpassingen in de database. Deze worden altijd in een testomgeving aangebracht en getest. Nadat wijzigingen in de testomgeving door de gebruiker zijn goedgekeurd, wordt er een nieuwe versie gereleased. Hieronder beschrijf ik hoe in VBA de broncode database wordt opgeslagen als ACCDE bestand.
Een volgend keer dat de gebruiker de applicatie start wordt door eenopstart routine eerst gecheckt of de gebruiker wel de laatste versie lokaal heeft staan. Zoniet dan wordt de laatste versie van de server naar een lokale PC gekopieerd. Dit proces beschrijf ik in een andere pagina versiebeheer stap 2 van 2

 
  Public Sub ap_Maak_ACCDE_versie(versie As String)
'-- 2014.10.17 22u00

  Dim tmpDB_Full_Name As String
  Dim tmpDB_Name As String
  Dim tmpDB_Backup_Full_Name As String
  Dim tmpCopy_File As Variant
  Dim tmpDirectory As String
  
  Dim NaamACCDE As String, NaamACCDE_versienr As String
  Dim prodACCDEopserver As String, testACCDEopserver As String, ACCDEopserver As String
  Dim ACCDB_broncode As String
  Dim ACCDB_broncode_versienr As String
   Dim PadDatumTijdKopienOpServer As String
  'Call SetStartupOptions("AllowBypassKey", dbBoolean, False)        ---This runs a procedure to deactivate the Shift & F11 key

On Error GoTo foutafhandeling


  '-- HUIDIGE BRONCODE WAAR NU INGEWERKT WORDT
  tmpDB_Full_Name = CurrentProject.FullName
  
  '-- PAD HUIDIGE BRONCODE
  tmpDirectory = CurrentProject.Path
  
  '-- NAAM TIJDELIJKE DATABASE
  tmpDB_Name = CurrentProject.Name
 
 
 Screen.MousePointer = 11
 
  '-- maak naam voor een datumtijdkopie van de broncode
  versie = Replace(versie, ".", "_")
  ACCDB_broncode_versienr = tmpDirectory & "\" & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & "_versie_" & versie & ".accdb"
  
  tmpDB_Backup_Full_Name = ACCDB_broncode_versienr

  'this removes a file created on the same day
  If Dir(tmpDB_Backup_Full_Name) <> "" Then
    Kill tmpDB_Backup_Full_Name
  End If


  'this creates a backup into destination tmpDirectory
  If Dir(tmpDB_Backup_Full_Name) = "" Then
    Set tmpCopy_File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpCopy_File.CopyFile tmpDB_Full_Name, tmpDB_Backup_Full_Name, True
  End If

  'de broncode ACCDB is nu gekopieerd naa submapje oude_ACCDBs met versienr in de filenaam

  Dim app As New Access.Application
    
  'app.AutomationSecurity = 1 'msoAutomationSecurityLow
  app.AutomationSecurity = 1 ' msoAutomationSecurityLow 'let op dit is officeversie afhandelijk
  
  NaamACCDE = tmpDirectory & "\" & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & ".accde"""
  If GetFileAttributes(NaamACCDE) <> -1 Then
    Kill NaamACCDE
  End If
  If GetFileAttributes(tmpDB_Backup_Full_Name) = -1 Then
    MsgBox tmpDB_Backup_Full_Name, vbCritical, "File not found"
  End If
  '-- !!  MAAK EEN ACCDE !!
  app.SysCmd 603, tmpDB_Backup_Full_Name, NaamACCDE
  
  
  NaamACCDE_versienr = tmpDirectory & "\oude_ACCDEs\" & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & "_versie_" & versie & ".accde"
  If GetFileAttributes(NaamACCDE_versienr) <> -1 Then
    Kill NaamACCDE_versienr
  End If
  
  'maak ook een ACCDE met versie nr in de naam, waarom deed ik dit eigenlijk ??
  app.SysCmd 603, tmpDB_Backup_Full_Name, NaamACCDE_versienr
  
  '-- PRODUCTIE MAP OP SERVER VOOR DE GEBRUIKERS
  
  If bTest Then
    ACCDEopserver = "S:\Database\SSY_TEST.accde"
  Else
    ACCDEopserver = "S:\Database\SSY_PROD.accde"
  End If
  
  If GetFileAttributes(ACCDEopserver) <> -1 Then
    Kill ACCDEopserver
  End If
  
  Debug.Print NaamACCDE_versienr
  Debug.Print prodACCDEopserver
  
  
  
  CopyFile NaamACCDE_versienr, ACCDEopserver, -1
  
  
  '-- ACCDB_versie_XXX verplaatsen naar mapje ouude_ACCDBS
  tmpDB_Backup_Full_Name = tmpDirectory & "\" & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & "_versie_" & versie & ".accdb"
  ACCDB_broncode_versienr = tmpDirectory & "\oude_ACCDBs\" & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & "_versie_" & versie & ".accdb"
  
  
  If GetFileAttributes(ACCDB_broncode_versienr) <> -1 Then
    Kill ACCDB_broncode_versienr
  End If
  If GetFileAttributes(tmpDB_Backup_Full_Name) <> -1 Then
    CopyFile tmpDB_Backup_Full_Name, ACCDB_broncode_versienr, -1
    Kill tmpDB_Backup_Full_Name
  End If
  
  
  
  
   MsgBox "Klaar met releasen van versie " & NaamACCDE_versienr
   Exit Sub
  
  '-- BRONCODE ARCHIEF OUDE VERSIES
  PadDatumTijdKopienOpServer = "S:\database\broncode_sqlserver\oude_ACCDBs\"
  ACCDB_broncode_versienr = PadDatumTijdKopienOpServer & Left(tmpDB_Name, Len(tmpDB_Name) - 6) & "_versie_" & versie & ".accdb"
  
  Debug.Print ACCDB_broncode_versienr
  
  
  If GetFileAttributes(ACCDB_broncode_versienr) <> -1 Then
    Kill ACCDB_broncode_versienr
  End If
  Debug.Print tmpDB_Backup_Full_Name
  CopyFile tmpDB_Backup_Full_Name, ACCDB_broncode_versienr, -1
  
  
  '-- BRONCODE !!!
  ACCDB_broncode = "S:\database\broncode_sqlserver\" & CurrentProject.Name
  If GetFileAttributes(ACCDB_broncode) <> -1 Then
    ' Kill ACCDB_broncode
  End If
 ' MsgBox NaamACCDE_versienr
  
  If GetFileAttributes(NaamACCDE_versienr) = -1 Then
    MsgBox "Kan " & NaamACCDE_versienr & " niet vinden!!", vbCritical, "onwijs"
  Else
    FileCopy NaamACCDE_versienr, ACCDB_broncode
  End If
  
  
  
  
  
  ' Call SetStartupOptions("AllowBypassKey", dbBoolean, True)
  ''---This runs a procedure to activate the Shift & F11
  
  MsgBox "Klaar met releasen van versie " & NaamACCDE_versienr
Screen.MousePointer = 0

exit_here:
Screen.MousePointer = 0

  Exit Sub

foutafhandeling:
  MsgBox Err.description
  GoTo exit_here
End Sub
Met als resultaat de oude broncode veilig gesteld


En de nieuw te releasen ACCDE klaar voor de gebruiker