Voor mij was het eind 2022 nieuw, maar 'Universal Business Language' (UBL) is eigenlijk een hele mooie standaard om digitaal facturen te verwerken in plaats van de boekhouder iedere maand maar weer eindeloos de informatie op de PDF-factuur met de hand over te laten nemen.

Voorbeeld van een UBL factuur in XML formaat, in plaats van klassieke PDF:

Hieronder stukjes VBA waarmee factuur en factuurregels uit de database worden verwerkt tot bovenstaand XML bestand. Alle IXMLDOMElementen met de hand definieren was even werk, maar dat was eenmalig en kan nu snel hergebruikt worden. Disclaimer: code snippets niet volledig. Voor meer informatie


   

 Public Function nieuw_element(dom As MSXML2.DOMDocument60, _
                 waaraan, _
                 Naam As String, Optional text As String) As IXMLDOMElement
  
  '-- 20100517 gemaakt door Jelle
  Set nieuw_element = dom.createElement(Naam)
  If text <> "" Then
    nieuw_element.text = text
  End If
  waaraan.appendChild nieuw_element
  
End Function
Disclaimer: code niet volledig. Voor meer informatie

Public Function ap_efactuur_as_xml(factuurnummer As String) As String
'-- 2022.08.19 (obv Jelle 2010)(zie ap_XML_Maak)
  
  Dim db As DAO.Database
  Dim rsSupp As DAO.Recordset, rsl As DAO.Recordset, rsw As DAO.Recordset
  Dim rsInv As DAO.Recordset, rsInvLine As DAO.Recordset, rsCust As DAO.Recordset, rsO As DAO.Recordset
  
  Dim i As Integer, s As String, DebNr As String, orderid As Long
  Dim OrderNR As String
  Dim sPad As String, sfile As String, sSaveAs As String, factuurdatum As String
On Error GoTo foutafhandeling:

  Dim dom As MSXML2.DOMDocument60
  Set dom = New MSXML2.DOMDocument60
  
  Dim eExact As IXMLDOMElement
  Dim eInvoice As IXMLDOMElement
  
  Dim strExactElem As String
  
  Dim invoice As IXMLDOMElement
 ' Dim cbc As IXMLDOMElement
  Dim order As IXMLDOMElement
  Dim CurrencyElem As IXMLDOMElement
  Dim OrderedBy As IXMLDOMElement
  Dim Debtor As IXMLDOMElement
  Dim DeliverTo As IXMLDOMElement
  Dim InvoiceTo As IXMLDOMElement
  Dim PostalAddress As IXMLDOMElement
  
  Dim InvoiceLine As IXMLDOMElement
  Dim SalesOrderNo As IXMLDOMElement
  Dim LineYourRef As IXMLDOMElement
  Dim description As IXMLDOMElement
  Dim Item As IXMLDOMElement
  Dim Quantity As IXMLDOMElement
  Dim price As IXMLDOMElement
  Dim PriceValue As IXMLDOMElement
  Dim ValueElem As IXMLDOMElement
  Dim Amount As IXMLDOMElement
  Dim Delivery As IXMLDOMElement
  
  Dim Leverancier As IXMLDOMElement
  
  Dim AccountingSupplierParty As IXMLDOMElement
  Dim Party As IXMLDOMElement
  Dim PartyName As IXMLDOMElement
  Dim PartyTaxScheme As IXMLDOMElement
  Dim PartyIdentification As IXMLDOMElement
  
  
  
  
  Dim Id As IXMLDOMElement
  Dim elName As IXMLDOMElement
  Dim elCountry As IXMLDOMElement
  'Dim cac As IXMLDOMElement
  Dim PaymentMeansCode As IXMLDOMElement
  Dim FinancialInstitutionBranch As IXMLDOMElement
  Dim FinancialInstitution As IXMLDOMElement
  
  Dim sDescription As String
  
  Dim DateLastModified As Date
  Dim getal As Double
  Dim BTW_perc As Double
 ' Dim factuurnummer As String
  
 
  '-- HEADER
  '  
  
  Set invoice = nieuw_element(dom, dom, "Invoice")
  
  invoice.setAttribute "xmlns:cac", "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  invoice.setAttribute "xmlns:cbc", "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  invoice.setAttribute "xmlns:ext", "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  invoice.setAttribute "xmlns:xsd", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  invoice.setAttribute "xmlns", "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
  invoice.setAttribute "xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  
  
  nieuw_element dom, invoice, "cbc:UBLVersionID", "2.0"
  nieuw_element dom, invoice, "cbc:CustomizationID", "urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#urn:www.simplerinvoicing.org:si-ubl:invoice:ver1.0.x"
  nieuw_element dom, invoice, "cbc:ProfileID", "urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0"
  '-- 2022.09.27
    
  '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  '  NAW GEGEVENS KLANT OPHALEN
  Set db = CurrentDb
  Set rsO = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tbl_facturen WHERE factuurnummer = '" & factuurnummer & "'", dbOpenDynaset, dbSeeChanges)
  DebNr = Nz(rsO!debnr_klant, "?")
  OrderNR = Nz(rsO!ordernummer, "?")
  orderid = Nz(rsO!orderid, "?")
  
  If DebNr = "?" Then
    MsgBox "Kan Geen UBL factuurmaken", vbCritical, "Kan debnr niet lezen"
    Exit Function
  Else
    Set rsCust = db.OpenRecordset("SELECT * FROM organisatie WHERE ID='" & DebNr & "'", dbOpenDynaset, dbSeeChanges)
    Set rsInv = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tbl_facturen WHERE ordernummer ='" & OrderNR & "'", dbOpenDynaset, dbSeeChanges)
  End If
  ' factuurnummer = rsInv!factuurnummer
  factuurdatum = Format(rsInv!factuurdatum, "yyyy-mm-dd")
  '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  nieuw_element dom, invoice, "cbc:ID", factuurnummer ' "20221067"  '=factuurnummer
  nieuw_element dom, invoice, "cbc:IssueDate", factuurdatum
  
    

Disclaimer: code snippets niet volledig. Voor meer informatie
Set AccountingSupplierParty = nieuw_element(dom, invoice, "cac:AccountingSupplierParty")
  Set Party = nieuw_element(dom, AccountingSupplierParty, "cac:Party")
  Set PartyIdentification = nieuw_element(dom, Party, "cac:PartyIdentification")
  
  ' -------------------------------------------------------
  Set db = CurrentDb
  Set rsSupp = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tbl_UBL_AccountingSupplierParty WHERE ID=1", dbOpenDynaset, dbSeeChanges)
  Set Id = nieuw_element(dom, PartyIdentification, "cbc:ID")
  Id.text = rsSupp!BTW
  Id.setAttribute "schemeAgencyName", "BTW"
  
  Set PartyName = nieuw_element(dom, Party, "cac:PartyName")
  nieuw_element dom, PartyName, "cbc:Name", rsSupp!Name
  
  '  
  Set PostalAddress = nieuw_element(dom, Party, "cac:PostalAddress")
  nieuw_element dom, PostalAddress, "cbc:StreetName", rsSupp!streetname
  nieuw_element dom, PostalAddress, "cbc:BuildingNumber", rsSupp!BuildingNumber
  nieuw_element dom, PostalAddress, "cbc:Cityname", rsSupp!Cityname
  nieuw_element dom, PostalAddress, "cbc:Postalzone", rsSupp!Postalzone
    Set elCountry = nieuw_element(dom, PostalAddress, "cac:country")
    nieuw_element dom, elCountry, "cbc:IdentificationCode", rsSupp!LandCode
  Set PartyTaxScheme = nieuw_element(dom, Party, "cac:PartyTaxScheme")
  ' ------------------------------------------------
    

    Set PayableAmount = nieuw_element(dom, LegalMonetaryTotal, "cbc:PayableAmount", formatBedrag(rsInv!factuurtotaal))
  PayableAmount.setAttribute "Currency", "EUR"
  '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  '-- 2022.06.09 INVOICELINES (HE HE wat een voorwerk..)
  Dim InvoicedQuantity As IXMLDOMElement
  
  Dim Percent As IXMLDOMElement
  Dim priceamount As IXMLDOMElement
  Dim Name As IXMLDOMElement, SellersItemIdentification As IXMLDOMElement
  Dim btw_code As Integer, btw_bedrag As String
  Dim bedrag As Double, sBedrag As String
  
  btw_code = rsInv!btw_code
  BTW_perc = DLookup("btw_percentage", "tbl_kde_btw", "btw_code= " & btw_code)
  Set rsInvLine = db.OpenRecordset("SELECT * FROM TBL_order_regel WHERE orderid=" & orderid & " order by posnr", dbOpenDynaset, dbSeeChanges)
  
  While Not rsInvLine.EOF
    
    Set InvoiceLine = nieuw_element(dom, invoice, "cac:InvoiceLine")
    
    Set Id = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cbc:ID", rsInvLine!posnr)
    
    Set InvoicedQuantity = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cbc:InvoicedQuantity", rsInvLine!somgeleverd)
    InvoicedQuantity.setAttribute "unitCode", "EA"
    
    Set LineExtensionAmount = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cbc:LineExtensionAmount")
    LineExtensionAmount.setAttribute "Currency", "EUR"
    LineExtensionAmount.text = formatBedrag(rsInvLine!Verkoopprijs * rsInvLine!somgeleverd)

   Set TaxTotal = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cac:TaxTotal")
        
        Set TaxAmount = nieuw_element(dom, TaxTotal, "cbc:TaxTotal")  'Prijs per stuk ExBTW
        TaxAmount.setAttribute "Currency", "EUR"
        TaxAmount.text = formatBedrag(rsInvLine!somgeleverd * rsInvLine!Verkoopprijs * BTW_perc / 100)
        
        Set TaxSubtotal = nieuw_element(dom, TaxTotal, "cbc:TaxSubtotal")
          
          Set TaxableAmount = nieuw_element(dom, TaxSubtotal, "cbc:TaxSubtotal")
          TaxableAmount.setAttribute "Currency", "EUR"
          TaxableAmount.text = formatBedrag(rsInvLine!Verkoopprijs * rsInvLine!somgeleverd)
          
          Set TaxAmount = nieuw_element(dom, TaxSubtotal, "cbc:TaxTotal")
          TaxAmount.setAttribute "Currency", "EUR"
          TaxAmount.text = formatBedrag(rsInvLine!somgeleverd * rsInvLine!Verkoopprijs * BTW_perc / 100)
          
          Set Taxcategory = nieuw_element(dom, TaxSubtotal, "cac:TaxCategory")
            nieuw_element dom, Taxcategory, "cbc:ID", "S"
            nieuw_element dom, Taxcategory, "cbc:Percent", CStr(BTW_perc) ' jaar 2022 = 21%
            Set Taxscheme = nieuw_element(dom, Taxcategory, "cac:TaxScheme")
              nieuw_element dom, Taxscheme, "cbc:ID", "VAT"
              
      Set Item = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cac:Item")
        Set Name = nieuw_element(dom, Item, "cbc:Name", rsInvLine!ArtikelOmschrijving)
        Set SellersItemIdentification = nieuw_element(dom, Item, "cac:SellersItemIdentification")
          nieuw_element dom, SellersItemIdentification, "cbc:ID", rsInvLine!ArtikelNr
      
      Set price = nieuw_element(dom, InvoiceLine, "cac:Price")
        Set priceamount = nieuw_element(dom, price, "cbc:PriceAmount")
        priceamount.setAttribute "Currency", "EUR"
        priceamount.text = formatBedrag(rsInvLine!Verkoopprijs)
    
    rsInvLine.MoveNext
  Wend
  rsInvLine.Close

  
  sfile = "efactuur_" & factuurnummer & ".XML"
  sPad = ap_XML_InitFolder(DebNr)
  sSaveAs = sPad & sfile
  
  If GetFileAttributes(sSaveAs) <> -1 Then
    Kill sSaveAs
  End If
  
  'Create the SAX reader.
  Dim rdr As New SAXXMLReader60
  'Create the XML writer.
  Dim wrt As New MXXMLWriter60
  
  Dim stream As New ADODB.stream
  stream.Charset = "UTF-8"
  stream.Type = adTypeText
  stream.Open
  
  'Set properties on the XML writer.
  wrt.output = stream
  
  stream.WriteText "" & vbCrLf
    
  ' wrt.byteOrderMark = True
  wrt.omitXMLDeclaration = True
  wrt.Encoding = "UTF-8"
  wrt.Version = "1.0"
  wrt.Indent = True
  wrt.byteOrderMark = False
  
  'Set the XML writer to the SAX content handler.
  Set rdr.contentHandler = wrt
  Set rdr.dtdHandler = wrt
  Set rdr.ErrorHandler = wrt
  rdr.putProperty "http://xml.org/sax/properties/lexical-handler", wrt
  rdr.putProperty "http://xml.org/sax/properties/declaration-handler", wrt
  'Parse the DOMDocument object.
  rdr.Parse dom
  
  stream.SaveToFile sSaveAs
  
  ap_efactuur_as_xml = sSaveAs
  
 ' Application.FollowHyperlink sSaveAs

exit_here:
  
  SysCmd acSysCmdSetStatus, "..."
  Screen.MousePointer = 0
  Exit Function
  
foutafhandeling:
  MsgBox Err.description
  GoTo exit_here

End Function
Public Function ap_XML_InitFolder(DebNr As String) As String
  
  '-- 2022.08.26 ------------
  Dim sOutputFolder As String, s As String
  sOutputFolder = "S:\DATABASE\XML\" ' DLookup("waarde", "variabele", "ID=7")
  
  If Right(sOutputFolder, 1) <> "\" Then sOutputFolder = sOutputFolder & "\"
  
  If InStr(1, CurrentProject.Name, "test") > 1 Then
    sOutputFolder = sOutputFolder & "TEST\"
  End If
  
  
  sOutputFolder = sOutputFolder & CStr(DebNr) & "\"
  
 
  'bestaat pas al
  If GetFileAttributes(sOutputFolder) <> -1 Then
    ap_XML_InitFolder = sOutputFolder
    Exit Function
  End If
  'nee, maak hem
  j = 0
  For i = 1 To Len(sOutputFolder)
    If Mid(sOutputFolder, i, 1) = "\" Then
      s = Left(sOutputFolder, i)
      If GetFileAttributes(s) = -1 Then
        MkDir s
      End If
    End If
    j = j + 1
  Next i

  If GetFileAttributes(sOutputFolder) <> -1 Then
    ap_XML_InitFolder = sOutputFolder
  Else
    ap_XML_InitFolder = "nOK"
  End If
 
 End Function