Tot eind 2022 werd de boekhouding door (de echtgenote van) de klant zelf gedaan. Vanaf 2023 wordt dit werk uitbesteed aan een externe accountant. Dit bureau gebruikt daarvoor TWINFIELD-boekhouding. Aan mij het verzoek om een koppeling te realiseren zodat factuur- en debiteurgegevens uit de SQL-server database op afroep als XLSX bestand kunnen worden ge-upload naar een beveiligde omgeving.


Omdat de gegevens in een platgeslagen ms-excel bestand aangeleverd mochten worden heb ik er voor gekozen om de export gecontroleerd via een aantal actie-queries te laten open.

Met onderstaand stukje VBA code worden tijdelijke tabellen geleegd en volgens TWINFIELD datastructuur weer gevuld.

Public Function exporteer_invoices() As Boolean

Dim db As DAO.database, qd As DAO.QueryDef, sSQL As String, rs As DAO.Recordset
Dim nummer As Integer
Dim MapBoekhouding As String

On Error GoTo foutafhandeling

Screen.MousePointer = 11

Set db = CurrentDb

exporteer_invoices = False

db.Execute ("delete * from tmp_bkh_nogNietGeexporteerd")
db.QueryDefs("qadd_bkh_NogNietGeexporteerd").Execute

db.Execute ("delete * from tmp_bkh_regels")
db.QueryDefs("qadd_bkh_regels_10").Execute
db.QueryDefs("qedt_bkh_regels_TotaalInclBTW").Execute

db.Execute ("delete * from tmp_bkh_TotaalInclBTW")
db.QueryDefs("qadd_bkh_totaalInclBTW").Execute
db.QueryDefs("qedt_bkh_FtotaalInBTW").Execute

Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tmp_bkh_nogNietGeexporteerd order by invoicenumber")
nummer = 0

While Not rs.EOF
  nummer = nummer + 1
  rs.Edit
  rs!number = nummer
  rs.UPDATE
  rs.MoveNext
Wend

db.Execute ("delete * from tmp_bkh_nogNietGeexporteerd_regels")
db.QueryDefs("qadd_bkh_nogNietGeexporteerd_regels").Execute

'union van kop + regels
db.Execute ("delete * from tmp_bkh_nogNietGeexporteerd_all")
db.QueryDefs("qadd_bkh_NNG_2all").Execute
db.QueryDefs("qadd_bkh_NNG_regels_2all").Execute

Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tmp_bkh_nogNietGeexporteerd_all order by invoicenumber")
While Not rs.EOF
  rs.Edit
  If rs!regel = 0 Then rs!debitcredit = "debit"
  If rs!regel = 1 Then rs!debitcredit = "credit"
  rs.UPDATE
  rs.MoveNext
Wend

db.Execute ("delete * from tmp_twinfield_facturen")
db.Execute ("delete * from tmp_twinfield_debiteuren")

db.QueryDefs("qadd_twinfield_facturen").Execute
'-- 2022.12.22
db.Execute ("UPDATE tmp_twinfield_facturen SET tmp_twinfield_facturen.Description = Left([description],35);")

db.QueryDefs("qadd_twinfield_debiteuren").Execute
db.QueryDefs("qedt_twinfield_debiteuren").Execute

'DoCmd.OpenQuery ("qry_bkh_xlsx_facturen")
'Exit Sub '

If InStr(1, UCase(Application.CurrentProject.Name), "XXX") > 0 Then MapBoekhouding = "F:\.......\private\boekhouding\XXX_"
If InStr(1, UCase(Application.CurrentProject.Name), "YYY") > 0 Then MapBoekhouding = "F:\.........\boekhouding\YYY_"

'MapBoekhouding = "U:\XXXXXXXXXX\private\boekhouding\"

*** FACTUUR INFO *********************************************************************************
SaveAs = MapBoekhouding & Format(Now(), "yyyymmdd_hhunn") & "_facturen.xlsx"
If Dir(SaveAs) <> "" Then Kill SaveAs
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "qry_bkh_xlsx_facturen", SaveAs, yes

*** BIJBEHORENDE NAW DEBITEUREN *********************************************************************************
SaveAs = MapBoekhouding & Format(Now(), "yyyymmdd_hhunn") & "_debiteuren.xlsx"
If Dir(SaveAs) <> "" Then Kill SaveAs
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "qry_bkh_xlsx_debiteuren", SaveAs, yes

'-- todo
'edit bkh_datum

exporteer_invoices = True

exit_here:
Screen.MousePointer = 0
  Exit Function

foutafhandeling:
Screen.MousePointer = 0
  MsgBox Err.DESCRIPTION
  exporteer_invoices = False

End Function